Winkelwagen 0 artikelen, € 0,00

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DAAN MODE WEBSHOP

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Daan Mode zijn deze
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Daan Mode worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Daan Mode ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Daan Mode zijn vrijblijvend en Daan Mode behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Daan
Mode. Daan Mode is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet
wordt geaccepteerd, deelt Daan Mode dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van
de bestelling.

3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en
exclusief verzendkosten.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van
uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL of vooruitbetaling.
4.4 De betaling dient volledig binnen drie (3) werkdagen na de besteldatum te zijn
voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
Gedurende deze periode reserveert Daan Mode de bestelde artikelen voor u. Indien u met
enige betaling in gebreke bent, is Daan Mode gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
dan wel te ontbinden.
4.5 Betaling dient te geschieden zonder korting.
4.6 Daan Mode verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is.

5. Levering
5.1 Levering door Daan Mode vindt plaats binnen 24 uur na bestelling, tenzij
door Daan Mode anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan
ontvangt u binnen een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het
moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke
mededeling daarvan aan Daan Mode.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan PostNL. Deze bezorgen normaliter
binnen twee 24 uur, mits het afleveradres binnen Nederland ligt.
5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst
wordt genomen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van
enige overeenkomst aan Daan Mode verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de
producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te
inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) dagen na
ontdekking schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd aan Daan Mode te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Daan Mode de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten
van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen acht (8) dagen na aflevering aan Daan Mode te retourneren en de
overeenkomst te ontbinden.
U dient hiervan vooraf middels een schriftelijk bericht (kan per e-mail) ons op de hoogte te
stellen.
7.4 Retourzendingen worden in dit geval niet geaccepteerd indien:
- het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels.
- het artikel is gewassen en/of gedragen.
- u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
- het artikel is beschadigd.
- de eventuele verpakking van het product beschadigd is.

Door Daan Mode betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen
drie (3) dagen na de ontbinding terugbetaald.
De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

8. Garantie
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk
vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Daan Mode, dan wel tussen Daan Mode
en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Daan Mode, is Daan
Mode niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
van Daan Mode.

10. Overmacht
10.1 Daan Mode heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Daan Mode
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Daan Mode kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van
de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien u aan Daan Mode schriftelijk opgave doet van een adres, is Daan Mode
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Daan Mode
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden
gezonden.
11.2 Wanneer door Daan Mode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen
laten gelden op grond van het feit dat Daan Mode deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Daan Mode in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Daan Mode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
11.4 Daan Mode is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen
op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel
doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de
wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door
ons in acht genomen.
Daan Mode zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin
persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd
deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen
gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen
reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Daan Mode (per
post of per e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het
verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit
schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Daan Mode via info@daanmode.com.

Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen. Het auteursrecht
van de website daanmode.com wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan daanmode.com.
Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door
derden zonder toestemming van daanmode.com.

Copyright © 2013 -Daan Mode.